Rabu, 07 Mei 2014

Contoh Surat Kuasa


Inilah contoh surat kuasa dengan topik "memberi kuasa kepada seseorang untuk mengambil uang pensiun". Semoga bermanfaat dan membantu anda :)
 
SURAT KUASA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama               :
Alamat            :
Umur               :  tahun
Pekerjaan         :
Nomor KTP    :
Dengan ini memberi kuasa kepada anak saya, yang bernama:
Nama               :
Alamat            :
Umur               :  tahun
Pekerjaan         :
Nomor KTP    :
            Untuk mengambil uang pensiun di BANK BPD DIY seperti yang tertera pada slip penarikan ini dan saya sertakan foto kopi bukti diri dan buku tabungan asli.
            Segala akibat yang disebabkan oleh Surat Kuasa ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya.


Godean, 1 November 2013

              Penerima Kuasa,                                           Pemberi Kuasa,

            (ttd penerima kuasa)                      (ttd pemberi kuasa)

            Nama Penerima Kuasa                              Nama Pemberi Kuasa